ประกาศจากข่าวสาร  จากผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

ประกาศ!

 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567

       

คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Online Classroom-Students หรือพิมพ์....

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาการ

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : .......  โดย...........................

งานแผนงานและงบประมาณ

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : .......  โดย...........................

งานบุคคล

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : .......  โดย...........................

งาบริหารทั่วไป

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : .......  โดย...........................

ผลงานความสำเร็จ

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........